حریم خصوصیوب سایت تویلت ضمن احترام به حریم شخصی کاربران برای ثبت نظر و انجام خرید و موارد دیگر ، از شما اطلاعاتی را دریافت خواهد کرد .
و تمامی اطلاعات وارد شده و فضای کاربری برای شما کاربران عزیز امن خواهد بود .

اطلاعاتی که شما در اختیار فروشگاه قرار میدهد به صورت محرمانه محافظت خواهد شد و
همینطور برای خرید و ارسال سفارش ، اطلاعاتی مانند ایمیل ، تلفن ، آدرس ، و کد پستی الزامی است که از شما دریافت خواهد شد .

توجه داشته باشید حفظ و نگهداری رمز عبور به عهده شما میباشد و در هیچ شرایطی در اختیار افراد دیگر قرار ندهید تا دستخوش سودجویان نگردد .
وب سایت تویلت هویت وارد شده کاربران را به هیچ وجه در اختیار فردی قرار نخواهد داد .