فواید استفاده از توالت فرنگی

روند دفع مدفوع سریع تر، کامل تر و راحت تر است

مانع فشار آمدن بر روی زانو و کمر افرادی که در این نقاط بدن حس درد دارند می شود.
نقش مثبتی در نگهداری از اعصاب کنترل مثانه و رحم دارد
مانع از شل شدن عضلات مقعد می شود
فشار روی عضلات روده بزرگ کمتر است که این موضوع تا حد زیادی مانع ابتلا به فتق، دیورتیکولیت و پرولاپس ارگان های لگن می شود
در زنان باردار مانع وارد آمدن فشار بر رحم می شود
نکته مهم: در هر حال می توان با قرار دادن چیزی همانند سکو زیر پاهای خود، حالت چمباتمه را روی صندلی توالت فرنگی شبیه سازی کنید که باعث تخلیه ی کامل مدفوع از بدن می شود، در این حالت به پاها و کمر فشار نیامده و از مزایای چمباتمه زدن هم استفاده شده است.