پکیج 4 تایی توالت زمینی گلسارمدل آستر
پکیج 4 تایی توالت زمینی گلسارمدل پارمیس22
پکیج 4 تایی توالت زمینی گلسارمدل نیلوفر
توالت زمینی گلسار فارس مدل لوسیا